UČESNICI

Banatski univerzitet poljoprivrednih nauka i veterinarstva „Kralj Majkl I od Rumunije“ iz Temišvara (BUASVM) je institucija specijalizovana za agronomsko i veterinarsko visoko obrazovanje, sa nacionalnim i evropskim rasponom.

BUASVM se nalazi u Temišvaru, glavnom gradu Timišu, u zapadnoj Rumuniji, u neposrednoj blizini srpske i mađarske granice, nedaleko od glavnih gradova Beča, Budimpešte i Beograda. Temišvar se smatra neformalnim glavnim gradom istorijskog regiona Banata, koji je glavni socijalni, ekonomski i multikulturalni centar u zapadnom dijelu Rumunije. U Temišvaru živi u harmoniji mnoge etničke grupe kao što su Nemci, Mađari, Italijani, Srbi i Bugari. Grad će biti 2021. godine, evropska prestonica kulture!

Adresa: Calea Aradului nr.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Telefon: 0256 277 007
Fax: 0256 277 126
Email: secretariat_agro@usab-tm.ro

Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac je osnovana 1979. godine i do danas je jedina visokoškolska ustanova u braničevskom okrugu čiji je osnivač Republika Srbija. Dugogodišnje postojanje ukazuje na tradiciju i kvalitet u obrazovanju. Od osnivanja do danas na Visokoj tehničkoj školi je diplomiralo 3284 studenta.

Osnovne strukovne studije traju 3 godine na 5 akreditovanih studijskih programa sa 8 modula i nakon završetka student stiče zvanje strukovni inženjer. Posle završenih osnovnih strukovnih studija student stiču pravo upisa specijalističkih strukovnih studija u trajanju od jedne godine čime stiče zvanje specijalista – strukovni inženjer.

Nastavu u školi realizuje visoko stručni kadar, od kojih je 23 doktora nauka, 9 magistara nauka, 1 specijalista i 8 stručnih saradnika, kao i odgovarajućeg broja nenastavnog osoblja. 2 Škola raspolaže sa 2070m prostora za izvođenje nastave (amfiteatar, učionice, laboratorije i ostalo) koji je opremljen savremenim sredstvima za izvođenje nastave. Škola permanentno usklađuje nastavne planove i programe sa novim evropskim obrazovnim trendovima, novim tehnologijama i aktuelnim potrebama i zahtevima privrede.

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA POŽAREVAC
Nemanjina 2, 12000 Požarevac
Telefoni: +381 12 531-667, +381 12 531-668
Faks: +381 12 531-667
Tekući račun: 840-1180666-85
e-mail: visa_po@ptt.rs